Sakspapirer til årsmøtet 2015

Referat fra SMHs årsmøte 2015

25.mars 2015 kl. 17 i Helsedirektoratet
Til stede: 23 medlemmer

1. Konstituering, valg av møteleder og referenter
Møteleder: Irene Hunskår
Referenter: Therese Skagen, Hilde Iren Flaatten

2. Årsmelding 2014
Styreleder Irene Hunskår gikk gjennom årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent.

Utfyllende kommentarer
ang. s.7 nettsider:
Det er utfordringer ved integrering fra NBF sitt system for nettsider. Funksjonaliteten er annerledes enn for tidligere nettsider. Utfordringer er knyttet til arkivfunksjon på utlagt kursinnhold/presentasjoner, og tilbakemeldinger for innsendte skjema. Denne fungerer ikke fra kurskalenderen som tidligere. Kurspresentasjoner blir sendt til de som har deltatt på de aktuelle kursene. Må evt. avklare om det er OK for kursholder at nyere kursinnhold legges ut.

Ang. p.8 SMH-bloggen:
Interessenter som ønske å skrive for bloggen er velkomne. De som evt. har ønske om å skrive noe på bloggen, men ikke vil legge det ut selv kan få styret til å legge ut teksten. Medlemmer oppfordres til å følge bloggen og dele innlegg.

3. Revidert regnskap 2014
Kasserer Elin Opheim gikk gjennom regnskapet. Regnskapet ble godkjent.

Kommentar: Totalbeholdningen økte med ca. 32.000 til ca. 189.000 mye pga. god inntjening på SMH dagene.

4. Forslag til virkeplan 2015
Irene Hunskår gikk gjennom virkeplanen. Den ble vedtatt med følgende endring:

Mål 3: Fortsetter samarbeidet med helsebiblioteket
Endres til: Fortsetter samarbeidet med Kunnskapssenteret / Helsebiblioteket

Forslag fra Sigrun Espelien Aasen om at støtte til «MeSH på norsk» eksplisitt kommer med i virkeplanen. Etter en diskusjon om saken ble det ingen endring i virkeplanens tekst. Styret tar dette videre på hvilken måte de kan påvirke aktører til å ta ansvar.

5. Budsjettforslag 2015
Elin Opheim gikk gjennom budsjettforslaget som ble vedtatt med følgende tillegg på utgiftssiden:
Det gis kr.10.000 til SMH – dagene som startkapital.

6. Innkomne forslag
Ingen

7. Valg
Følgende ble gjenvalgt i henhold til valgkomiteens innstilling:
Styremedlem Hanne Dybvik
Styremedlem Elin Opheim
Varamedlem Tonje Velde

Valgkomitten har bestått av:
Hege Underdal går ut av komiteen.
Sara Clarke er i permisjon

Hilde Strømme og Malene Wøhlk Gundersen ble valgt inn i valgkomiteen. Karen Buset fortsetter i valgkomiteen.

Valget ble foretatt ved akklamasjon.

Medlemsmøte

Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte. Styret presenterte tre saker som det jobbes med for tiden, og som det var ønskelig med innspill og tilbakemeldinger på.

SMH dagene 2016:
SMH dagene 2016 blir i Bergen. Komiteen består av:

  • Marion Mühlburger, UiB
  • Tonje Velde, Høgskolen Stord/Haugesund
  • Gunhild Austrheim, HIB
  • Hanne Fossheim UniResearch helse
  • Margrete Søvik, Høyskolen Betanien
  • 
Irene Hunskår, Haraldsplass Diakonale Høyskole vil være bisitter.

Det vil brukes en profesjonell konferanse organisator. Man har hatt god erfaring med bruk av en slik tjeneste i forbindelse med SMH dagene 2014.
Styreleder Irene Hunskår la frem resultat fra spørreundersøkelsen om SMH-dagene 2014. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil være med som grunnlag for neste års konferanse. 

Det ble fortatt trekning av gavekort i anledning deltakelse på spørreundersøkelsen.

Videreutdanning for medisinske bibliotekarer:

Høgskolen i Hedmark er interessert i å lage et studieopplegg på 15 studiepoeng, hvor det betales kursavgift. Det skal arbeides videre med det faglige innholdet og praktisk tilrettelegging.

De har litt vanskelig med å integrere anatomi og fysiologi inn i dette opplegget. SMH må tydeliggjøre det faglige innenfor de ulike feltene. Man tenker seg undervising innen forskningsmetode, pedagogikk, statistikk m.m.

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe.
Ta kontakt med Irene Hunskår hvis du er interessert i å være med i arbeidsgruppen som skal diskutere innhold og form på videreutdannelsen.

Støtte til bibliotek i vanskeligstilte land:

Det arbeides med en stipendordning via AHILA, mer informasjon kan blant annet finnes i årsmeldingen.