Vedtekter for SMH

§ 1. FORMÅL
Spesialgruppen for medisin og helsefag (SMH) skal arbeide for å fremme bibliotek- og informasjonsvirksomhet innen medisin og helse.

§ 2. NORDISK OG INTERNASJONALT SAMARBEID
SMH skal delta i nordisk og internasjonalt samarbeid der dette er i tråd med vår formålsparagraf

§ 3. MEDLEMSKAP
Enkeltpersoner, bibliotek, institusjoner og organisasjoner tilsluttet NBF kan være medlemmer.
Andre kan opptas som assosiert medlem, f.eks. nordiske og utenlandske kolleger, foreninger etc. Styret kan utnevne æresmedlemmer.

§ 4. STEMMERETT
Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent til NBF OG SMH. Hvert medlem har én stemme og kan ved forfall avgi stemme ved fullmakt.
Bibliotek, institusjoner og organisasjoner stemmer ved fullmakt. Assosierte medlemmer og æresmedlemmer har ikke stemmerett.

§ 5. ÅRSMØTE
Årsmøte holdes hvert år. Tid, sted og dagsorden for møtet skal bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Saker medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, sendes styret minst 2 uker før møtet.

Årsmøtet skal behandle:
1.Årsmelding
2.Revidert regnskap
3.Virkeplan for kommende periode
4.Budsjettforslag
5.Innkomne forslag
6. Valg:
Styremedlemmer med varamedlemmer
Revisorer
Valgkomité

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall. Hvis det forlanges av ett medlem, skal valgene skje skriftlig.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel og senest 4 uker etter at styret har mottatt begrunnet krav om dette.

§ 7. VALGOMITÉ OG FUNKSJONSTID FOR TILLITSVALGTE
SMHs valgkomité består av 3 personer. Valgkomitéen foreslår kanditater til styre, revisorer og valgkomité. Funksjonstiden for alle tillitsvalgte er 2 år.

§ 8. STYRET
SMH ledes av et styre på 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Alle i styret skal ikke være fra samme geografiske sted. Funksjonstiden er 2 år. Halvparten av styremedlemmene skal være på valg hver gang. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 9. KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 10. REGNSKAP – REVISJON
Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styrets medlemmer og revideres av 2 personer valgt av foregående årsmøte.

§ 11. VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til endringer i disse vedtekter må være innsendt til styret minst 3 uker før årsmøtet. Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer og må godkjennes av hovedstyret i Norsk bibliotekforening.

§ 12. NEDLEGGING
Nedlegging av gruppen krever 2/3 flertall ved uravstemming. Spørsmål om å nedlegge spesialgruppen avgjøres av NBFs landsmøte. Ved nedlegging tilfaller gruppens midler og arkiv NBF.